Sunniva Gylver

Bispekandidat Sunniva Gylver er fødd i 1967 og er sokneprest i Fagerborg.

Sunniva Gylver er ein av kandidatane som er nominert til ny biskop i Bjørgvin av Bjørgvin bispedømeråd. Foto: Harald Bø

Kort appell til dei som skal stemma på biskop

Sunniva Gylver sine svar på 10 spørsmål:

1.Gi en kort beskrivelse av deg selv
Jeg er 55 år, enke, har tre utflyttede barn og hunden Milla. Jeg er født i Danmark, bodde i Bergen til jeg var sju, og har siden bodd i Oslo, bortsett fra tre årsopphold i Venezuela, USA og på Madagaskar. Jeg ble ordinert til prest 1995, og har jobbet som studentprest, TV-prest og hovedsakelig menighetsprest.

Oppsummert vil jeg beskrive meg som et menneske med et lyst sinn og et stort alvor. Jeg har mye energi og engasjement, stor arbeidskapasitet og sterk arbeidsglede. Jeg har lett for å by på meg selv, fange en forsamling og bygge relasjoner. Jeg er trygg på meg selv, har god selvinnsikt og er glad i mennesker.

2. Hva er viktig og kjennetegner deg som teolog?
Jeg er opptatt av å dele tro, peke på Jesus, og som forkynner gjøre ord som tro og frelse, synd og nåde viktige, forståelige og livsnære for folk. All teologi er kontekstuell (preget av sammenhengen den framtrer i) – og bør også være det. Mine egne livserfaringer har nok vært avgjørende for at jeg som teolog er opptatt av det diakonale blikket på det vi sier og gjør: Hvordan bygger vi inkluderende fellesskap preget av nestekjærlighet, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet (jfr. Diakoniplanen)? Jeg vektlegger også dialogperspektivet på teologien: Vi må være åpne for å lære om Gud og tro utenfra, og samtidig selv kunne ha et tydelig vitnesbyrd innenfra.

Kirken må ha en ærlighetsteologi som aldri viker unna de vanskelige tekstene og spørsmålene i Bibelen, troen og livet. Samtidig er vi kalt til å formidle trosglede, håp og trygghet, midt i alt som er. Årene med doktorgradsstudier har også styrket mitt engasjement for at teologien må tåle det akademiske blikket; at den må være intellektuelt redelig og gjennomarbeidet. Mitt åndelige hjem har alltid vært Den norske kirke, men årene ute har gitt meg stor inspirasjon fra andre tradisjoner og konfesjoner, og et engasjement for de globale utfordringene vi står overfor.

3. Hvilken ledererfaring har du og hvordan vil du karakterisere deg selv som leder?
Jeg forstår ledelse som å få til ting gjennom andre: legge til rette for åpne og gode beslutnings-prosesser som gir legitimitet. Også gjennom selv å være en samlende, inspirerende og tydelig leder. Jeg er sterk på kommunikasjon, nettverk- og relasjonsbygging - om vi bygger sterke og gode relasjoner, er det utrolig hva vi kan få til sammen. Jeg verdsetter kompetansen til de rundt meg, og er ikke redd for å delegere eller spørre om hjelp. Jeg velger mine kamper og inngår kompromisser når det trengs, men jeg kan også konfrontere, være tydelig og ta upopulære avgjørelser når det må til. Jeg etterstreber en tydelig sammenheng mellom liv og lære (inkludert nåden; det trengs).

Jeg må vokse inn i rollen, og forme den i samarbeid med både staben på bispedømmekontoret, bispedømmerådet, prostene, kirkeverger og lokale rådsledere, og bispekollegiet. Uten å ta mer lederansvar enn det som er mitt, håper jeg også gjennom min lange erfaring med å være en tydelig kirkens stemme i offentligheten og ansikt på kirken utad, å bidra til ledelsen av alle de ansatte og frivillige i Bjørgvins menigheter.

4.Hvordan kan du i lederrollen som biskop være med å realisere Den norske kirkes visjon?
Jeg kjenner et stort eierskap til den nasjonale kirkelige selvforståelsen og visjonen jeg allerede er forpliktet på som prest i Den norske kirke: å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke, som vitner i ord og handling om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus – og bidrar til mer himmel på jord. Det ville være spennende å få være med på å videreutvikle Bjørgvin bispedømmes    arbeid med strategien som Kirkemøtet har vedtatt for 2022-2029. Som eventuell biskop ville jeg benytte blant annet visitaser og samlinger med prestene og andre ansatte og frivillige, til slike prosesser. Dette arbeidet blir ikke mindre viktig mens vi er i store krevende endringsprosesser rundt organisering og ledelse av kirken, og kanskje kan stå i fare for å glemme og løfte blikket.

Som biskop ville jeg gjennom forkynnelse, samtaler, veiledning og strategisk arbeid søke å bidra til at kirken evner å framstå med både tydelighet og åpenhet. Jeg ønsker å bidra til en kirke der ansatte og frivillige er stolte over kirken, opplever gode arbeidsforhold og styrker sin kompetanse til å formidle evangeliet i ord og handling på måter som oppfattes troverdig og relevant av folk flest. Jeg ønsker meg en kirke som er god til både å lytte og by på seg selv, og som oppfatter dialog med ulike grupper, miljøer og mennesker innenfor og utenfor kirkefellesskapet som livsnødvendig for kirken - og jeg vil selv aktivt bruke posisjonen som biskop til å fremme dette. Jeg ønsker meg en kirke som både møter lengselen etter tradisjon, trygghet og forutsigbarhet, og som samtidig evner å overraske og bedrive nytenkning. En folkekirke er for meg en kirke som ikke bare tåler, men elsker mangfoldet i medlemsmassen, og som har en overbevisning om at det bidrar til sunnere tro og teologi og bedre fellesskap.

5. Hva ser du som hovedutfordringer og muligheter i Den norske kirke i tiden framover?
Som folkekirke har vi en stor utfordring i å formulere og kommunisere et evangelisk trosforsvar som oppleves troverdig og forståelig for folk flest, og som evner å kombinere ydmykhet og frimodighet på kirkens og troens vegne. Vi må satse mer offensivt enn det som allerede gjøres, på å løfte fram kirkelige handlinger. Samtidig må vi synliggjøre den diakonale og kulturelle hverdagskirken i enda større grad, ikke minst i diskusjonene rundt folkekirkens identitet og fordeling av offentlige ressurser. Vi må arbeide for at ny kirkelig organisering så langt som mulig legger til rette for økt ressursbruk lokalt og i felten, robuste administrative enheter, og en felles ledelse som ivaretar både det teologiske, administrative og økonomiske lederskapet på en tilfredsstillende måte. Ikke minst må vi jobbe svært målrettet med rekrutteringen til kirkelig tjeneste og trivselen til oss som allerede er der, om vi skal klare å utvikle oss som folkekirke slik vi ønsker.  

6.Hva vil du legge særlig vekt på i tjenesten som biskop og hva er kjernen i din forkynnelse?
Dette må vokse fram i møtet med folk i Bjørgvin. Ut fra en vurdering av hva jeg selv best kan bidra med, ser jeg pr. nå for meg følgende prioriterte områder:

  • Tilsyn i form av visitaser, med mulighet for å delta i teologisk refleksjon og strategisk tenkning lokalt, inspirere lokale ansatte og frivillige medarbeidere, og bidra til lokal nettverksbygging.
  • Kommunikasjon, nettverksbygging og representasjon regionalt og nasjonalt, ut fra potensialet i bisperollen som religiøst symbol og stemme i offentligheten.
  • Apologetisk innsats gjennom forkynnelse, undervisning og samtaler på fysiske og digitale arenaer.
  • Engasjement i det religionsdialogiske arbeidet (tro- og livssyns-dialogen), til gjensidig berikelse og forebygging knyttet til økende polarisering.
  • Arbeid med fortsatt å styrke den helhetlige diakonale bevisstheten i vår kirke, inkludert vern om skaperverket og arbeidet med Grønne menigheter.
  • Engasjement for trosopplæring og nær kontakt med barn og ungdom 0-18 år og unge voksne.

Kjernen i min forkynnelse tenker jeg er samlende, og den er visuell: Jeg bærer svært ofte to kors. Det ene har en korsfestet Kristus, og minner meg på Gud selv korsfestet og alle verdens korsfestede. At det onde finnes, at vi aldri er alene, og at vi aldri må slutte å bry oss. Det andre korset er tomt, og minner meg på kraften i oppstandelsen. Vi trenger frelse fra det onde i oss og rundt oss, og har fått det i den gudommelige kjærligheten som ga seg selv for hele verden: i Jesus Kristus, korsfestet og oppstanden.  

7. Hva tenker du kan bli spesielt utfordrende for deg i rollen som biskop?
Jeg tror jeg er temmelig robust hva gjelder arbeidsmengde, menneskemøter, representasjon og offentlighet knyttet til denne rollen. Som uerfaren toppleder vil det som nevnt imidlertid bli en utfordring å finne min form for lederskap, i samarbeid med andre ledere i bispedømmet. Jeg regner med bratt læringskurve.

Som eventuelt første kvinne i dette embetet i et bispedømme med kvinnelige prester og proster og samtidig fortsatt noe motstand mot kvinnelig prestetjeneste, blir det en viktig oppgave å få samarbeidet i prestekollegiet til å bli transparent og trygt.

Med utgangspunkt i Kirkemøtets aktuelle vedtak rundt kirkelig organisering kan flere lederroller synes å være i flyt, og det blir viktig å delta i den videre utviklingen av kirkens ledelse og samarbeidet mellom linjene.

En utfordring kan være knyttet til at mitt handlingsrom antakeligvis både blir større og mindre – i hvert fall annerledes - som biskop enn som prest. Imidlertid har jeg alltid vært bevisst på at jeg representerer noe mer enn meg selv, og at jeg vil løfte fram og synliggjøre hele den kirken jeg er en del av.

Det er også en spennende utfordring å finne min rolle i bispekollegiet, med den relativt høye offentlige profilen jeg allerede har.

8. Hva kan du med din særlige kompetanse tilføre Bjørgvin bispedømme og bispekollegiet?
Jeg er en dyktig kommunikator, og har lang erfaring i å innta det offentlige rom, kommunisere med svært ulike målgrupper, bygge relasjoner til forskjellige miljøer, og bidra til symbolhandlinger som trenger gjennom informasjonsstøyen. Min stil og framtoning kan også bidra til at noe av kirkens mangfold blir mer synlig.

Sjømannskirken ligger inn under Bjørgvin bispedømme, og med mine språkkunnskaper og erfaringer med utenlandsopphold har jeg tro på at jeg kan ivareta det tilsynsansvaret på en god måte. Jeg er sosialt sterk, og kan forhåpentligvis gi et solid bidrag inn i den sosiale dimensjonen ved bispekollegiet. Jeg har lang presteerfaring, sterk pastoral identitet og stor arbeidsglede i tjenesten, som forhåpentligvis kan virke inspirerende både for medarbeiderne og for kirkens øvrige ansatte/ medlemmer.

9.Hvordan vil du være samlende og ivareta det teologiske mangfoldet i bispedømmet?
Det teologiske spennet i Bjørgvin motiverer meg! Jeg har lang erfaring med å samtale og samarbeide på tvers av ulike konfesjoner, organisasjoner og teologiske profiler, og gode relasjoner inn i ulike kirkelige miljøer både innenfor og utenfor Den norske kirke. I Bjørgvin er de kristne organisasjonene og bedehusfolket en viktig del av dette mangfoldet. Jeg er ingen barrikadestormer, men tåler å være en tydelig stemme når det er nødvendig, og tror jeg har en evne til å løfte fram sentrale evangeliske anliggender på en samlende måte.

10. Hva motiverer deg til å gå inn i tjenesten som biskop?
Når jeg nå sier ja til å bli med videre i denne prosessen, er det fordi jeg er åpen for at jeg kan tjene kirken enda bedre som biskop denne siste perioden av mitt arbeidsliv – gjerne i Bjørgvin. Jeg har bodd i Bergen og elsker byen, hjemmespråket er bergensk, jeg har vært reiseleder i flere deler av bispedømmet og kjenner mange bra vestlendinger både i og utenfor kirken. Jeg vil gjerne være med å prege og representere Den norske kirke framover med en enda større plattform og tyngde enn jeg hittil har hatt. Jeg er nysgjerrig på å utforske hva jeg kan bidra med i et slikt embete. Jeg ønsker meg flere biskoper som evner å kommunisere godt om tro med bredden i folkekirken og offentligheten og skape begeistring i arbeidslaget. Når jeg da blir vist tillit og spurt om å stille meg til disposisjon, er det naturlig å ta det ansvaret det innebærer å si ja til å være med i prosessen.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"