Kjersti Gautestad Norheim

Bispekandidat Kjersti Gautestad Norheim er fødd i 1974 og er sokneprest i Birkeland i Bergen.

Kjersti Gautestad Norheim er nominert til ny biskop i Bjørgvin gjennom supplerande nominasjon. (Foto: Gyrid Cecilie Nygaard)

Kort appell til dei som skal stemma på biskop

Kjersti Gautestad Norheim sine svar på 10 spørsmål:

Spørsmål til selvpresentasjon av bispekandidater i Bjørgvin

 1. Gi en kort beskrivelse av deg selv
Jeg er 48 år, gift med Bård Norheim, og sammen har vi 4 barn. Opprinnelig er jeg fra Søgne utenfor Kristiansand. En avgjørende epoke for meg som prest, og for oss som familie, var de tre årene vi bodde i Estland og arbeidet som misjonærer utsendt av Det Norske Misjonsselskap i samarbeid med Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke. Etter å ha arbeidet som prest i et menighetsplanteprosjekt i Blystadlia i Rælingen kommune, flyttet vi til Bergen for 12 år siden. Siden 2011 har jeg arbeidet i Birkeland sokn, først som kapellan og nå som sokneprest.

Ved siden av familieliv og det daglige arbeidet i Birkeland, har det vært viktig for meg å søke ulike utfordringer. Jeg har vært medlem i Teologisk nemd og sitter for tiden i Bjørgvin bispedømmeråd og Kirkerådet. I mange år skrev jeg tekster for Vårt Land, og de siste fem årene har jeg vært medlem i redaksjonen til Luthersk kirketidene. Jeg har også deltatt i to ulike forskningsprosjekt. I 2020 hadde jeg også Olavsstipendet sammen med Silje Kivle Andreassen for å skrive om kirken på urbane tettsteder. Ellers bruker jeg gjerne fritiden til å gå på fjellet eller være på tribunen i en håndballhall i Bergens-området.

2. Hva er viktig og kjennetegner deg som teolog?
Som teolog er jeg opptatt av å lete etter hvor og på hvilke måter Gud åpenbarer seg,  og hvordan Gud møter mennesker i Bibelen, gjennom historien og i vår samtid. Som prest og kristen opplever jeg stadig å få glimt av spennet som finnes mellom det immanente, det helt nære, hverdagen – og det transcendente, Guds hellige nærvær hos oss. Slik profeten Jesaja opplevde i tempelet. Han fikk kun se en flik av Guds kappe, men han ble likevel rystet. Dette møtet forandret hans liv og kall. Teologien er viktig for meg fordi den gir fortolkningsnøkler til å se Guds hellige nærvær i det alminnelige.

Som prest har det vært viktig for meg å arbeide med sentrale teologiske spørsmål knyttet til sakramentsforvaltning, dåp og nattverd, forkynnelsen av ordet og liturgisk teologi. Jeg har et sterkt engasjert for ungdomsarbeid, og har siden studietiden arbeidet med teologi innenfor feltet youth ministry.

Presteyrket gir gode muligheter for teologisk breddetrening. Derfor har det vært viktig for meg å også søke fordypning både gjennom forskningsprosjekt og skriving og gjennom kirkelige verv. Erfaringen som misjonær og prest i et menighetsplanteprosjekt har preget meg som teolog og ført til at jeg stadig er på leting etter nye måter å formidle evangeliet til mennesker som har liten eller ingen forkunnskap om de bibelske fortellingene.

3. Hvilke ledererfaring har du og hvordan vil du karakterisere deg selv som leder?
Helt fra jeg var ung, har jeg blitt utfordret til å ta lederverv, først gjennom Skolelaget og i menighetens ungdomsarbeid. I studietiden var jeg aktiv i Storsalen og var blant annet forkynneransvarlig i ledergruppen for gudstjenestearbeidet kalt G2. Jeg var medlem i Studentrådet på MF og satt i redaksjonen for Ung Teologi. De siste årene har jeg vært medlem i menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkerådet. Gjennom styrevervet i Frende Livsforsikring har jeg også fått et innblikk i hvordan ledelse praktiseres i andre sektorer enn den kirkelige.

I jobbsammenheng har jeg erfaring med prosjektledelse fra Estland og gjennom rollen som prest i menighetsplanteprosjektet  i Blystadlia. Som kapellan i Birkeland menighet var jeg ansvarlig for barne-, familie- og ungdomsarbeid og arbeidet sammen med både ansatte og frivillige medarbeidere. Som sokneprest har jeg fått erfaring med å lede stab og menighet i samarbeid med daglig leder og leder av menighetsråd. Jeg har det siste året i perioder også vært fungerende prost i Fana prosti.

Som leder er jeg opptatt av relasjoner. Jeg søker ofte å finne samlende løsninger. Samtidig er jeg tydelig og opptatt av fremdrift. Jeg tror jeg evner godt å veksle mellom å ”zoome” inn og ”zoome” ut, slik at jeg både kan vurdere en sak fra avstand og tettere på. Jeg er grundig, men har evnen til å improvisere når det er nødvendig.

4. Hvordan kan du i lederrollen som biskop være med å realisere Den norske kirkes visjon?
Den norske kirkes visjon er at hun skal være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke som i ord og gjerning vitner om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus.

Tjenesteordningen for biskoper understreker at en biskop gjennom forkynnelse og sakramentsforvaltning har et særlig ansvar for å ta vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelser. Jeg tenker at jeg som biskop vil kunne være med å inspirere og sette kurs gjennom forkynnelse og gudstjenestefeiring, på visitaser, fagsamlinger og ulike møtepunkt med prester, andre kirkelig tilsatte og frivillige medarbeidere. Jeg er nysgjerrig og glad i å møte mennesker, og vil som biskop kunne bruke dette inn i tjenesten.

Som biskop vil jeg være med på å gjøre kirken i Bjørgvin synlig gjennom å være tilstede i offentligheten, men også gjennom å løfte frem prosjekter med diakonal profil og gjennom å inspirere til utforsking av stadig nye måter å være kirke på. Jeg vil være en tydelig biskop som er tilstede for prestene og prostene i bispedømmet, men også for andre kirkelig tilsatte, frivillige medarbeidere og alle som bygger menighet lokalt. Min erfaring som misjonær i et av Europas mest sekulariserte land, og som prest i et menighetsplanteprosjekt på det sentrale Østlandet, vil gjøre meg til en biskop med et sterkt misjonsfokus – både globalt og i norsk kontekst.

 

5.Hva ser du som hovedutfordringer og muligheter i Den norske kirke i tiden som kommer?
En av de største utfordringene Den norske kirke står overfor, er at kirkens posisjon i samfunnet er i tydelig endring. Kirken har gått fra å være noe selvsagt for størstedelen av befolkningen, til i stadig større grad å bli noe mennesker selv velger om de vil høre til. Tap av posisjon kan være krevende, men det gir oss også unike muligheter til å stoppe opp, gjenoppdage hva som er kirkens hovedoppdrag, hennes kall, og så finne nye måter å være kirke på. Det innebærer å være kirke på torget, lytte til våre omgivelser og lete etter hvordan kirkens stemme skal lyde i møte med samtidens største utfordringer som klimakrise og kampen om menneskeverdet.

Rekruttering til prestetjenesten og andre kirkelige stillinger er en annen utfordring for Den norske kirke. Grunnloven fastslår at Den norske kirke skal være en landsdekkende folkekirke. Når rekrutteringen til kirkelige stillinger synker, er det dette som står i fare.

 

6. Hva vil du særlig legge vekt på i tjenesten som biskop, og hva er kjernen i din forkynnelse?

Som biskop vil jeg være en tydelig leder for kirken i Bjørgvin og gjennom forkynnelse og gudstjenestefeiring bidra til å ta vare på den apostoliske lære. Jeg vil være med å sette kurs for kirken i møte med en ny tid der kirkens rolle i samfunnet er i endring. Som biskop vil jeg være prestenes prest og se til at de forvalter sakramentene,  forkynner og lever i overenstemmelse med den kristne tro. Jeg vil delta aktivt i det kirkelige demokratiet og være et viktig bindeledd mellom det nasjonale og det lokale nivå i kirken.

Kjernen i min forkynnelse er den treenige Guds kjærlighet til hele sin skapelse, og den ufortjente nåde som møter oss mennesker i Jesus Kristus.

7. Hva tenker du kan bli spesielt utfordrende for deg i rollen som biskop?
Jeg motiveres av nye utfordringer, men har samtidig erfart at jeg som leder kommer enda mer i flytsonen etter hvert som jeg blir bedre kjent med det og dem jeg skal lede. Jeg er spent på å skulle ta en ny rolle i eie og på hvordan en såpass synlig rolle best han kombineres med familieliv og håndteres i ulike faser av livet. 

8. Hva kan du med din kompetanse tilføre Bjørgvin bispedømme og bispekollegiet?
Jeg har allsidig presteerfaring. Det kan være en styrke både i tjenesten som biskop, men også inn i bispekollegiet. Kombinasjonen av å ha vært misjonær i et av Europas mest sekulariserte land og prest i et menighetsplanteprosjekt sammen med en mer tradisjonell tjeneste som kapellan og sokneprest i en av Norges største sokn, har gitt meg viktige erfaringer av å bygge menighet og stadig lete etter nye måter å være kirke på. Mitt lange engasjement i ungdomsarbeid på ulike nivåer og steder vil også være en viktig ressurs for meg som biskop, nettopp fordi ungdomsarbeid er et sted hvor det er rom for å prøve ut og improvisere nye måter å være kirke på. Jeg er glad i å formidle både skriftlig og muntlig, for større og mindre forsamlinger. Jeg har erfaring som teologisk underviser (på MF, NLA Høgskolen og på det teologiske instituttet i Tallinn) og fra ulike forskningsprosjekter. Jeg tror jeg kan være både inspirator og lagbygger. 

 

9. Hvordan vil du være samlende og ivareta mangfoldet i bispedømmet?
Bjørgvin bispedømme er et bispedømme med stort spenn. Det er vidstrakt, og det kan være stor avstand mellom by og land. Det finnes et spenn i kirkelig tilhørighet og fromhetstradisjoner. Min egen troshistorie springer ut av skjæringspunktet mellom kirke og bedehus, men jeg har senere hatt stor glede av andre fromhetstradisjoner som for eksempel tidebønnstradisjonen. Jeg har et bredt erfaringsgrunnlag, og jeg blir sjeldent truet av uenighet. Det er viktig for meg å arbeide for en romslig kirke, og jeg er villig til å strekke meg langt for at det skal være plass til mangfold også innad i kirken.

10. Hva motiverer deg til å gå inn i tjenesten som biskop?
Jeg er glad i kirken, mennesker og Jesus. I møte med en tid hvor valgmulighetene er større, og kirken er mindre selvsagt for mange, må kirken lete etter nye måter å nå mennesker med evangeliet. I en slik situasjon ønsker jeg å ta lederansvar.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"