Bierna Leine Bientie 70 år

Vi gratulerer Bierna Leine Bientie med 70-årsdagen 28.09.2021! I forbindelse med den store dagen publiserer vi en artikkel som Bierna skrev til Grønn postill - nå i oppdatert 2021-versjon (se nederst på siden).

Bierna Leine Bientie 70 år

Bierna Bientie har hatt stor betydning for samisk kirkeliv, både i sørsamisk område, og for Den norske kirke i helhet. Bierna ble ordinert i 1978 og virket i flere menigheter før han de siste 16 årene var prest for sørsamer, etterhvert også knyttet til Saemien Åålmege som prest for sørsamer. Denne menigheten for det samiske miljøet i sørsamisk språkområde ble en permanent menighet i Den norske kirke i 2015.

De siste årene har Bierna bidratt med oversettelser av bibeltekster og oversetting av liturgier til sørsamisk, i samarbeid med Samisk kirkeråd og Bibelselskapet. Hans språklige, kulturelle og teologiske kompetanse har kommet til fulle i dette arbeidet.  Bierna har også vært bidragsyter på Samiske kirkedager, og sitter også i programkomiteen for neste høsts arrangement på vegne av Samisk kirkeråd som er i Anár/Enare.

Bierna var med da den første plan for samisk kirkeliv ble utarbeidet. Denne dannet det faglige grunnlaget for opprettelsen av Samisk kirkeråd i 1992. Bierna Biente var rådets nestleder de to første årene, og fra 1993, også leder for utvalg for samisk kirkeliv. 

Samisk kirkeråd har samarbeidet med Bierna Bientie helt fra starten, og vi har gjennom disse årene satt stor pris på hans faglighet, trygghet i arbeidet og gode motiverende ord til oss som sine kolleger.

Vi ønsker lykke til med 70-årsdagen!

På vegne av Samisk kirkeråd,

Sara Ellen Anne Eira

leder

 

🔹🔹🔹

 

Mijjieh Bierna Leine Bientiem læhkoehtibie 70-jaepiebiejjine 28.09.2021!

Don stoerre biejjien sjïekenisnie mijjieh tjaalegem bæjhkoehtibie maam Bierna Kruana gærhkoegærjese tjeeli – daelie 2021-versjovnesne orrestamme (vuartesjh vueliemassjen sæjrosne).

Bierna Bientie lea vihkele orreme saemien gærhkoejieliedasse, dovne åarjelsaemien dajvesne jïh abpe Nöörjen gærhkose. Bierna hearrine sjïdti 1978 jïh jieniebinie åålmeginie barki åvtelen lij hearra åarjelsaemide doh minngemes 16 jaepieh, mænngan aaj ektiedimmiem utni Saemien Åålmegasse goh hearra åarjelsaemide. Daate åålmege saemien byjresasse åarjelsaemien gïeledajvesne, ihkuve åålmeginie sjïdti Nöörjen gærhkosne 2015.

Doh minngemes jaepieh Bierna lea bijpeleteeksth jïh liturgijh åarjelsaemien gïelese jarkoestamme, laavenjostosne Saemien gærhkoeraerine jïh Bijpelesïeltine. Altese gïeleldh, kulturelle jïh teologeles maahtoe lea   eevre reaktoe orreme daennie barkosne. Bierna aaj dåarjojne orreme Saemien gærhkoebiejjine, jïh Saemien gærhkoeraerien åvteste lea aaj meatan programmemoenehtsisnie mubpien tjaktjen öörnemasse Anarisnie. 

Bierna lij meatan gosse voestes soejkesje saemien gærhkoejieliedasse dorjesovvi. Daate dam faageles våaromem bïeji ihke Saemien gærhkoeraerie tseegkesovvi 1992. Bierna Bientie lij raerien mubpieåvtehke doh voestes göökte jaepieh, jïh 1993 aaj saemien gærhkoejieleden moenehtseåvtehke.

Saemien gærhkoeraerie lea Bierna Bientine eevre aalkoven raejeste laavenjosteme, jïh daej jaepiej libie stoerre aavoem åtneme altese faagedaajroste, jearsoesvoeteste barkosne jïh altese tjaebpies baakojste mijjese goh altese barkoeguejmieh.

Mijjieh læhkoehtibie 70-jaepiebiejjine!

Saemien gærhkoeraerien åvteste

Sara Ellen Anne Eira

Åvtehke

 

BiernaBientie-nattverd2.jpg

Bierna2.jpg

Foto: Samisk kirkeråd/Kirkerådet

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Samisk kirkeråd - Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie

Besøksadresse:
Haakon VII gate 5
9011 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

kirken.no

 

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"