Sammen om urfolkssolidaritet

- Styrk solidaritetsdimensjonen i samisk internasjonalt arbeid! Dette er Samisk kirkeråds tydelige budskap til Sametinget.

Sametingspresident Aili Keskitalo taler til FNs permanente forum for urfolkssaker 19. mai 2014. (Foto: Jon Petter Gintal, Sametinget)


Sametingets melding om samisk internasjonalt arbeid
var hovedsak da Samisk kirkeråd denne uken var samlet til rådsmøte i Kirkenes. Samisk kirkeråd er fornøyd med hovedretningen i Sametingsrådets redegjørelse.

- Sametingsrådet skal ha honnør for å peke på samenes solidariske forpliktelse overfor andre urfolk, men vi håper solidaritetsdimensjonen blir tydeligere i Sametingets endelige melding, sier leder i Samisk kirkeråd, Anne Dalheim.  

Sosialt ansvarlig næringsliv
Sametingsrådet har i sin redegjørelse om samisk internasjonalt arbeid nevnt sosialt ansvarlig næringsliv som en utfordring i forbindelse med ressursutnyttelse i Sápmi og Arktis. Samisk kirkeråd peker på at dette også er en global utfordring der Sametinget bør ha en stemme overfor norske aktører.

- Statens pensjonsfond er verdens største investeringsfond, og norske selskaper opererer i urfolksområder i andre deler av verden. Samisk kirkeråd oppfordrer derfor Sametinget til å reflektere over hva slags rolle Sametinget og det samiske samfunnet bør innta i denne sammenheng, og hvordan en slik rolle kan styrkes og videreutvikles i et solidaritetsperspektiv, sier Anne Dalheim.  

Sivilsamfunnet i internasjonalt arbeid
Samisk kirkeråd oppfordrer også Sametinget til å legge til rette for styrking av et samisk sivilsamfunn som både kan samarbeide med og utfordre Sametinget i videreutviklingen av samisk internasjonalt arbeid.

- Det vil være sunt for det samiske samfunnet at Sametingets tydelige posisjon får en motvekt i et engasjert og solidaritetsorientert samisk sivilt samfunn, heter det Samisk kirkeråd i sitt vedtak.

Et uavhengig Sameting
Samisk kirkeråd støtter for øvrig at Sametinget inntar en selvstendig aktørrolle i det internasjonale arbeidet, også overfor sentrale myndigheter.

- Vi glade for at Sametingsrådet synliggjør Samisk kirkeråd i en melding om samisk internasjonalt arbeid, sier Dalheim. Det kirkelige urfolksarbeidet som Samisk kirkeråd inngår i, handler om å mobilisere kirkene som en solidaritetsbase for urfolks rettigheter og livsvilkår. Det bidrar også til å styrke urfolks arenaer og muligheter for selvdefinering og selvrepresentasjon i og overfor kirkene. Med dette utgangspunktet ønsker Samisk kirkeråd å være en tydelig aktør i det samiske internasjonale arbeidet – i samarbeid med andre samiske og ikke-samiske aktører, sier Samisk kirkeråd i sitt vedtak.

 

Nedenfor følger vedtaket i sin helhet.

Fra Samisk kirkeråds protokoll etter rådsmøtet i Kirkenes 10.-11. mars. (Sak SKR 11/15 Innspill til Sametingsrådets melding om samisk internasjonalt arbeid)

Samisk kirkeråds vedtak

A.
Samisk kirkeråd gir Sametingsrådet følgende innspill til arbeidet med en egen sametingsmelding om samisk internasjonalt arbeid. Innspillene baserer seg på Sametingsrådets redegjørelse i samme sak (SP 15/14):

1. Samisk kirkeråd er glad for Sametingets arbeid med en melding om samisk internasjonalt arbeid og stiller seg grunnleggende positiv til hovedinnretningen på saken.

2. Samisk kirkeråd er særlig fornøyd med at Sametingsrådets redegjørelse understreker samenes solidariske forpliktelse overfor andre urfolk. Samisk kirkeråd vil oppfordre til at refleksjonen omkring denne dimensjonen av samisk internasjonalt arbeid utvikles ytterligere i den endelige sametingsmeldingen.

3. Samisk kirkeråd støtter at Sametinget i sitt internasjonale arbeid legger til grunn FNs urfolkserklæring og ILO-konvensjon 169 som minimumsstandarder for overlevelsen av verdens urfolk, og deres verdighet og velferd.

4. Samisk kirkeråd ser viktigheten av at Sametinget i sitt internasjonale arbeid balanserer relasjonen til statlige myndigheter med å innta en selvstendig aktørrolle i samspill med andre på den internasjonale arenaen.

5. Samisk kirkeråd mener det er viktig at Sametingsrådets redegjørelse setter søkelys på ressursutvinning og løfter fram sosialt ansvarlig næringsliv som en særskilt utfordring for urfolk. Samisk kirkeråd er enig i at denne problemstillingen har betydelig relevans for Sápmi og Arktis, men vil samtidig peke på at dette er en global utfordring der Sametinget bør ha en stemme i møte med norske aktører. Statens pensjonsfond er verdens største investeringsfond, og norske selskaper opererer i urfolksområder i andre deler av verden. Samisk kirkeråd oppfordrer Sametinget til å reflektere over hva slags rolle Sametinget og det samiske samfunnet bør innta i denne sammenheng, og hvordan en slik rolle kan styrkes og videreutvikles i et solidaritetsperspektiv.

6. Samisk kirkeråd er fornøyd med at Sametinget har blikk for samhandlingen med samiske institusjoner, organisasjoner og et samisk sivilt samfunn i sitt internasjonale arbeid. Samisk kirkeråd mener at Sametingets rolle som en hovedaktør i samisk internasjonalt arbeid er viktig og må utvikles, men at det samtidig er sunt for det samiske samfunnet at denne posisjonen får en motvekt i et engasjert og solidaritetsorientert samisk sivilt samfunn. Samisk kirkeråd vil oppfordre Sametinget til å legge til rette for styrking av et samisk sivilsamfunn som både kan samarbeide med og utfordre Sametinget i videreutviklingen av samisk internasjonalt arbeid.  

7. Samisk kirkeråd er glad for at Sametingsrådet synliggjør Samisk kirkeråd i en melding om samisk internasjonalt arbeid. Kristne kirker representerer på verdensbasis betydelige globale nettverk med en sterk solidaritetsimpuls. Stor grad av lokal utbredelse kombinert med utviklede organisasjonsstrukturer og ofte en tydelig samfunnsstemme, gir kirkene stort potensiale som aktører for rettferdighet, bærekraft og fred. Det kirkelige urfolksarbeidet som Samisk kirkeråd inngår i, handler både om å mobilisere kirkene som en solidaritetsbase til støtte for urfolks rettigheter og livsvilkår, samt om å styrke urfolks egne arenaer og muligheter for selvdefinering og selvrepresentasjon i og overfor kirkene. Med dette utgangspunktet ønsker Samisk kirkeråd å være en tydelig aktør i det samiske internasjonale arbeidet – i samarbeid med andre samiske og ikke-samiske aktører.
                                                                                                                                                                          
B.
Dersom det er behov for kortfattede formuleringer om Samisk kirkeråd arbeid til sametingsmeldingen om samisk internasjonalt arbeid, henvises det til de kortfattede formuleringene i saksdokumentets punkt 3 «Samisk kirkeråds plattform, rolle aktiviteter og samarbeidsrelasjoner».

________________________________


Ovttas álgoálbmotsolidaritehtas

- Nannejehket solidaritehtaoasi sámi riikkaidgaskasaš barggus! Dát lea Sámi girkoráđi čielga diehtu Sámediggái.

Sámedikki dieđáhus sámi riikkaidgaskasaš barggu hárrái lei váldoášši go Sámi girkoráđđi dán vahkus lei čoahkkanan ráđđečoahkkimii Girkonjárggas. Sámi girkoráđđi lea duđavaš dainna man guvlui Sámedikki čielggadus čujuha.

- Sámedikkeráđđi ánssáža rámi go čujuhit sápmelaččaid solidaralaš ovddasvástádussii eará álgoálbmogiidda, muhto mii doaivut ahte solidaritehtabealli šaddá vel čielgaseappo Sámedikki loahpalaš dieđáhusas, dadjá Sámi girkoráđi jođiheaddji Anne Dalheim.

Ealáhusafitnodagaid sosialalaš ovddasvástádus Sámedikkeráđđi lea čielggadusastis sámi riikkaidgaskasaš barggu birra namahan makkár hástalusat ealáhusfitnodagain leat go galget ávkkástallat Sámi ja Arktisa luonduriggodagaiguin. Sámi girkoráđđi deattuha ahte dát lea maiddái máilmmeviidosaš hástalus maid Sámediggi berre muittuhit norgalaš fitnodagaide.

- Stáhta penšuvdnafoanda lea máilmme stuorimus investerenfoanda, ja norgalaš fitnodagat doibmet álgoálbmotguovlluin eará máilmmeosiin. Danin Sámi girkoráđđi ávžžuha Sámedikki árvvoštallat makkár oassi Sámedikkis ja sámi servvodagas berre leat dán oktavuođas, ja mo dan oasi sáhttá nannet ja ovdánahttit solidaritehta oktavuođas, dadjá Anne Dalheim.

Sámi servvodat riikkaidgaskasaš barggus Sámi girkoráđđi ávžžuha maiddái Sámedikki láhčit dili nu ahte sámi servvodat oppalaččat sihke sáhttá Sámedikkiin ovttas bargat ja Sámedikki hástalit sámi riikkaidgaskasaš barggu ovdánahttimis.

- Sámi servvodahkii lea dearvvaslaš ahte Sámedikki čielga sajádat oažžu vuostebeali siviila sámi servvodagas mas lea beroštupmi ja solidaralaš vuođđojurdda, daddjo Sámi girkoráđi mearádusas.

Bealakeahtes Sámediggi
Sámi girkoráđđi doarju muđui ahte Sámedikkis lea iešheanálaš rolla riikkaidgaskasaš barggus, maiddái guovddáš eiseválddid guovdu.

- Mii leat ilus go Sámedikkeráđđi dahká Sámi girkoráđi oainnusin dieđáhusas sámi riikkaidgaskasaš barggu birra, dadjá Dalheim. Girkolaš álgoálbmotbargu mas Sámi girkoráđđi lea oassi, dáhttu dahkat girkuid solidaritehtavuođđun álgoálbmogiid vuoigatvuođaid ja eallindili dáfus. Dát lea maiddái mielde nannemin álgoálbmogiid arenaid ja vejolašvuođaid iešdefineremis ja iešovddasteamis girkuid siskkobealde ja girkuid ektui. Dán vuolggabáikkis hálida Sámi girkoráđđi doaibmat čielga jietnan sámi riikkaidgaskasaš barggus – ja bargat ovttas sihke sámi ja eará beliiguin, dadjá Sámi girkoráđđi mearrádusastis.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"