Medarbeiderundersøkelse 2023

Medarbeiderundersøkelse for hele Den norske kirke

Det er når vi aktivt bruker resultatet at medarbeiderundersøkelsen vil gi oss gevinst. På ressurssiden for ledere (øverst til venstre under bilderaden), ligger nyttig støttemateriell for å lykkes med prosessen. Da kan medarbeiderundersøkelsen bli et viktig verktøy for å:

 • Løfte arbeidsmiljø som et tema på arbeidsplassen
 • Utvikle arbeidsmiljøet i enheten og mellom arbeidsmiljøaktørene (tillitsvalgte og verneombud i fellesråd og rettsubjektet)
 • Bedre samarbeidet: Vi er hverandres arbeidsmiljø!

 

Dette er en informasjonsside som blir oppdatert fortløpende. 

 

For ansatte i Den norske kirke

Medarbeiderundersøkelsen har som hensikt å få en samlet kartlegging av arbeidsmiljø for hele kirken og gjennomføres derfor for hele Den norske kirke. Dette er en fellesløsning som Kirkerådet, KA, Norges kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd står sammen om. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres av Rambøll. 

Klikk her for informasjon om styringsgruppen for arbeidet 

 

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2023

Dette er rapporter for trossamfunnet: 

Innsiktsrapport: resultatene til Den norske kirke.pptx

Resultatene for bispedømmene

Resultatrapport Agder og Telemark 2023.pdf

Resultatrapport Bjørgvin 2023.pdf

Resultatrapport Borg 2023.pdf

Resultatrapport Hamar 2023.pdf

Resultatrapport Møre 2023.pdf

Resultatrapport Nidaros 2023.pdf

Resultatrapport Nord-Hålogaland 2023.pdf

Resultatrapport Oslo 2023.pdf

Resultatrapport Sør-Hålogaland 2023.pdf

Resultatrapport Stavanger 2023.pdf

Resultatrapport Tunsberg 2023.pdf

Resultater per stillingskategori

Diakonistilling totalt.pdf

Undervisningsstilling totalt.pdf

Kirkemusikerstilling totalt.pdf

Stillinger innen kirkebygg, kirkegård, gravplass og krematorium totalt.pdf

Prestestillinger totalt.pdf

Annen menighetsarbeiderstilling totalt.pdf

Kirkeverger totalt.pdf 

Andre lederstillinger - mellomledere totalt.pdf

 

Lenke til ressursside for ledere

Her finner du som leder støttemateriell for oppfølging av medarbeiderundersøkelsens fire faser: Ressursside for ledere

 

Spørsmål og svar om undersøkelsen 2023

Hvordan brukes undersøkelsen for videre utvikling?

Medarbeiderundersøkelsen er et viktig verktøy for å sikre et godt arbeidsmiljø og utvikle Den norske kirke. Undersøkelsen skal gi et overordnet bilde av hvordan ansatte opplever viktige sider ved sin jobb, på tvers av hele Den norske kirke. Dette er viktig informasjon i sentralt arbeide med arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.

Undersøkelsen skal ikke bare gi et overordnet bilde, den kan også brukes til å skape lokale utviklingsprosesser. Gitt tilstrekkelig antall svar (5 personer må besvare undersøkelsen) vil også lokale enheter få sine egne rapporter, som kan brukes til å initiere lokale utviklingsprosesser. Se egen ressursside for leder for mer informasjon om hvordan man lokalt kan følge opp resultatene fra undersøkelsen.  

Hvorfor gjennomfører Den norske kirke en slik undersøkelse?

• Arbeidsmiljølovens §1-1 sier at arbeidsgiver skal «sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon». Arbeidsgiver må sørge for at arbeidsmiljøloven blir overholdt. Du som arbeidstaker har både rett og plikt å medvirke til dette. Det er en felles interesse for alle at kirken som arbeidsplass er helsefremmende.

 

• En medarbeiderundersøkelse er et viktig verktøy for arbeidsmiljøutvikling. Du som er medarbeider får mulighet til å reflektere over situasjoner du befinner deg i, og komme med innspill om arbeidsområder der finnes et forbedringspotensial.

 

• Den norske kirke gjennomfører undersøkelsen for å kartlegge viktige forhold knyttet til din trivsel, engasjement og opplevde rammer for at du og dine kollegaer kan gjøre en god jobb. Undersøkelsen vil gi kirken informasjon som kan brukes til å videreføre styrker,og områder som kan forbedres og utvikles.

 

• Den norske kirke skal etterleve visjonen «Mer himmel på jord». Et velfungerende arbeidsmiljø er viktig for å realisere Den norske kirkens visjon og samfunnsoppdrag.

 

• For å få grunnlag for strategisk arbeid med arbeidsmiljø og organisasjonsutviklingstiltak.

Hvilke metoder brukes i undersøkelsen?

Medarbeiderundersøkelsen er noe mer enn en undersøkelse/måling av medarbeideres opplevelse av egen arbeidshverdag. Det er også en metodikk hvor medarbeideres opplevelser brukes som grunnlag for innsikt i en involverende utviklingsprosess. Resultatene av målingen er grunnlag for samtale i arbeidsfellesskapet om styrker og utviklingsområder i arbeidsmiljøet.

Spørreskjema, metoder for data innsamling og analyse er forskningsbasert og godt vitenskapelig dokumentert. Spørreskjemaet baserer seg på Rambølls kjernemodell for medarbeiderundersøkelser. Modellen tar utgangspunkt i sentral arbeidsmiljøforskning og norsk arbeidsmiljølov. Spørsmålsbatteri har gjennomgått en grundig valideringsprosess, både i forbindelse med tidligere medarbeiderundersøkelser i Den norske kirke, og på større datagrunnlag. Det er gjort noen tilpasninger i undersøkelsen for å fange opp særtrekk som er spesielle for Den norske kirke.

Undersøkelsen gjennomføres som en konfidensiell spørreundersøkelse hvor det både lages lokale rapporter og aggregerte rapporter på overordnede nivå. Alle besvarelser teller likt, og det gjøres ingen vekting av resultatene. Rapporter vil derfor vise situasjonen slik den ser ut for ansatte som har besvart undersøkelsen.

Undersøkelsen er forankret hos ledelsen i Den norske kirke og arbeidsmiljøutvalget i rettssubjektet Den norske kirke, og gjennomføres i samarbeid med konsulentselskapet Rambøll. 

Når gjennomføres undersøkelsen?

Medarbeiderundersøkelsen sendes ut 9. november og er åpen for besvarelse til og med 24. november. 

Hvem skal svare på undersøkelsen?

I evauleringen av undersøkelsen i 2021 ble det klart kriteriene for deltakelse må revurderes, og dette gjør vi i  planleggingsprosessen som pågår. Det blir som følger: 

Disse inviteres til medarbeiderundersøkelsen 2023

 • Alle faste ansatte, uavhengig av stillingsprosent*
 • Ansatt før 1. august 2023. 
 • Vikarer og pensjonister ansatt lengre enn 6 måneder

Disse vil ikke inviteres til medarbeiderundersøkelsen 2023

 • Vikarer og pensjonister ansatt i mindre enn 6 måneder eller som jobber på timebasis/enkeltoppdrag
 • Ansatte med mer enn 3 måneder sammenhengende permisjon/fravær
 • Frivillige

* Medarbeidere som har flere arbeidstakerforhold svarer én gang: der de har størst stillingsprosent eller lengst ansiennitet der det er to like stillingsbrøker. 

 

Jeg har ikke mottatt undersøkelsen, hva gjør jeg?

Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen, kan det være flere årsaker til det:

1. Oppfyller du kriteriene?

Ikke alle oppfyller kriteriene for deltakelse i årets undersøkelse, nedenfor følger kriterieliste for deltakelse, og hvem som ikke inviteres til å delta.

Inviteres til å delta:

 • Ansatte som har startet 01.08.2023 eller før, uansett stillingsprosent. Medarbeidere som har flere arbeidstakerforhold svarer én gang: der de har størst stillingsprosent eller lengst ansiennitet der det er to like stillingsbrøker. 
 • Midlertidige ansatte (pensjonister og vikarer o.l.) skal delta i undersøkelsen, gitt at de er ansatt lengre enn 6 måneder.

Inviteres ikke:

 • Medarbeidere som ikke lenger arbeider i Den norske kirke eller har sluttdato før 01.12.2023
 • Ansatte med lengre enn 3 måneders fravær og som er 100% fraværende i perioden hvor undersøkelsen gjennomføres (f.eks. lengre sykmeldinger og foreldrepermisjoner)
 • Vikarer og pensjonister ansatt i mindre enn 6 måneder eller som jobber på timebasis/enkeltoppdrag
 • Frivillige

Dersom du ikke oppfyller kriteriene for å delta, er dette trolig årsaken til at du ikke har mottatt undersøkelsen.

2. Har du sett i søppelpost på e-posten?

Det hender at e-post fra ukjente avsendere havner i søppelpost. Undersøk derfor gjerne om e-posten kan ha havnet i Spam/Søppelpost.

4. Stemmer ingen av alternativene over?

Dersom du du jobbet i rettssubjektet eller et fellesråd som er påmeldt undersøkelsen, og du oppfyller kriteriene for deltakelse, ber vi deg om å ta kontakt med vår leverandør Rambøll på e-post: skjemasupport@ramboll.com eller tlf +47 40 90 33 00, så kan de hjelpe deg videre.

 

Hva er det viktig at jeg tenker på når jeg gjennomfører undersøkelsen?

Det er viktig at du leser spørsmålene nøye og svarer ærlig ut fra ditt perspektiv og situasjonen du befinner deg i. Svarene blir samlet inn og behandlet konfidensielt. 

Medarbeidere med flere arbeidstakerforhold svarer én gang: der de har størst stillingsprosent eller lengst ansiennitet der det er to like stillingsbrøker. 

På spørsmål om ledelse skal du tenke på lederen som har personalansvar for deg. 

I undersøkelsen inngår prestene i fellesrådsrapporter, men ikke i spørsmålene om ledelse og medarbeidersamtale. Disse svarene inngår i rapporten i prostiet for rettssubjektet, fordi prester skal svare på lederen som har personalansvar for seg (prosten). Dette er en naturlig konsekvens av at prester inngår i det daglige arbeidsmiljøet, og skal ha mulighet til å bidra i prosessen.

 

Må jeg svare på alle spørsmålene i undersøkelsen?

Det er anbefalt å svare alle spørsmålene og utrykke sin mening. Det er likevel mulighet til å svare "Vet ikke/ønsker ikke svare" der det er aktuelt.

Er jeg anonym?

Medarbeiderundersøkelsen er anonym ovenfor arbeidsgiver. Det betyr at svarene blir behandlet konfidensielt av samarbeidspartner Rambøll.

Det lages ingen rapporter på grupper mindre enn fem svar, dermed vil anonymiteten være ivaretatt også for deg som jobber i et lite arbeidsmiljø. 

Det er valgt en metodikk hvor du som svarer er anonym ovenfor arbeidsgiver, fordi dette ofte gir mer presise og troverdige resultater. Grundige tilbakemeldinger fra medarbeidere vil hjelpe å identifisere utfordrende situasjoner og gi grunnlag for konkrete tiltak. 

Hva slags spørsmål kan jeg forvente?

Medarbeiderundersøkelsen har spørsmål som i hovedsak berører følgende temaer:

 • trivsel på arbeidsstedet der du jobber
 • ledelsen
 • arbeidsprosesser
 • arbeidsmiljø og samarbeid
 • kompetanse og utvikling
 • mobbing og trakassering

 

Kontakt